Politica de confidențialitate

Ținând cont de prevederile art. 26 din Constituția României privind respectarea dreptului la viață intimă, familială și privată și dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Universitatea "AUREL VLAICU" din Arad a adoptat prezenta Politică de confidențialitate a datelor.

Politica de confidențialitate conține precizări despre datele personale pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul UAV (www.uav.ro), cum sunt utilizate și distribuite aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în concordanță cu Regulamentul general privind protecţia datelor (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului (GDPR) și legislația națională în vigoare.

Politica de confidențialitate a datelor, prezentată în cele ce urmează, se aplică site-ului www.uav.ro.


Politica de confidențialitate a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad explică:

 1. Termeni generali și principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 2. Ce fel de date personale sunt colectate prin intermediul site-ului?
 3. Unde și cum utilizează UAV datele colectate?
 4. Cât timp sunt stocate datele personale?
 5. Transferarea de date cu caracter personal.
 6. Măsuri de securitate privind protecția datelor cu caracter personal.
 7. Politica privind accesul minorilor (persoane sub 16 ani, conform definiției UE)
 8. Contact DPO în cadrul UAV.
 9. Modificări ale Politicii de Confidențialitate.

1. Termeni generali și principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Termenii folosiți în cele ce urmează sunt definiți de Regulamentul 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi folosiți cu acest sens în cadrul Politicii de confidențialitate a datelor:

 • Date cu caracter personal (DCP): orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Restricționarea prelucrării: marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia/căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
 • Parte terță: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, ca operator de date cu caracter personal, respectă principiile de bază privind protecția datelor cu caracter personal și oferă cadrul organizatoric și informatic necesar pentru prelucrarea acestora în condiții de securitate și confidențialitate. Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului UAV sunt:

 1. prelucrate în mod legal, obiectiv, clar și explicit față de persoana vizată, respectând cadrul și cerințele privind buna desfășurare a procesului de învățământ și transparența actului de evaluare.
 2. colectate în scopuri clar determinate, explicite și legitime; prelucrarea ulterioară pentru arhivare în interes public, pentru cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) - "limitări legate de scop";
 3. relevante, conforme și limitate strict la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate - "reducerea la minimum a datelor";
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, să fie șterse sau rectificate fără întârziere - "exactitate";
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv pentru arhivare în interes public, pentru cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în Regulamentul 679/2016 al UE în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate - "limitări legate de stocare";
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare - "integritate și confidențialitate".

2. Ce fel de date personale sunt colectate prin intermediul site-ului ?

Site-ul Universității "Aurel Vlaicu" din Arad colectează date cu caracter personal (DCP) și le utilizează pentru scopuri care sunt compatibile cu drepturile și libertățile individuale ale fiecărui utilizator și în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Site-ul Universității "Aurel Vlaicu" din Arad utilizează serviciile Google Analytics pentru a colecta informațiile standard legate de o sesiune de navigare pe site și detalii privind modelele de comportament ale vizitatorilor. Colectarea de informații se face prin intermediul unor module de tip cookies ale Google Analytics. Un cookie este un text special, de cele mai multe ori codificat, care este trimis unui navigator web de către serverul web și care este trimis înapoi de către navigator ori de câte ori website-ul este accesat, permițând astfel identificarea unui utilizator/dispozitiv. Acest text este pasiv – nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului.

Acest serviciu este utilizat pentru a colecta informații precum numărul de vizitatori ai site-ului sau ai diferitelor pagini de interes, profilul acestor vizitatori – adresa IP a unui calculator, tipul de sistem de operare utilizat, tipul de dispozitiv de pe care a fost accesată o pagina, tipul și versiunea de browser utilizate, date demografice, dacă utilizatorul a ajuns pe una din paginile website-ului UAV prin accesarea unui link extern.

Pentru informații legate de modul în care serviciul Google Analytics colectează și utilizează datele colectate, vă rugăm să consultați următoarele resurse Web:
Conform politicilor Google Analytics menționate: "Analytics oferă funcția _anonymizelp în arhiva JavaScript ga.js și ga('set', 'anonymizeIp', true) în arhiva analytics.js, pentru a le permite proprietarilor de site-uri să solicite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse în cadrul produsului. Această funcție este proiectată pentru a ajuta proprietarii de site-uri să respecte politicile de confidențialitate sau, în unele țări, recomandările din partea autorităților locale responsabile de protecția datelor, care pot împiedica stocarea de informații privind adresa IP completă. Ascunderea/mascarea adreselor IP se efectuează imediat ce sunt primite datele de rețeaua de culegere Analytics, înainte de a avea loc stocarea sau procesarea." [Sursa citată: Google Analytics – Documentație tehnică: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=ro&ref_topic=2919631].

Site-ul UAV utilizează această opțiune pentru a respecta politicile de confidențialitate în vigoare.


3. Unde și cum utilizează UAV datele colectate ?

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad utilizează datele pentru:
 • A crea profiluri de utilizatori în scopul adaptării conținutului informațional;
 • Pentru a audita activitatea site-ului;
 • Pentru analize și evaluări academice.
Aceste date sunt utilizate pentru a îmbunătăți constant experiența utilizatorilor pe site-ul universității, pentru a asigura și menține securitatea site-ului. Informațiile pot fi utilizate și divulgate în cazul unui incident sau al unei breșe de securitate.


4. Cât timp sunt stocate datele personale ?


Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad nu stochează în mod real date personale prin intermediul site-ului. Așa cum s-a precizat în Secțiunea 2, datele sunt colectate prin intermediul serviciului Google Analytics și sunt supuse condițiilor de confidențialitate ale acestui serviciu. Pentru mai multe detalii legate de reținerea datelor în Google Analytics, vă rugăm să consultați următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=ro&ref_topic=2919631


5. Transferarea de date cu caracter personal

Toate facultățile, departamentele și departamentele administrative ale UAV sunt responsabile colectiv ("controlori comuni") pentru prelucrarea și transferarea datelor conform art. 26 GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor).


6. Măsuri de securitate privind protecția datelor cu caracter personal


UAV folosește măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor site-ului sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate, distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale.

UAV dispune de metode administrative, organizaționale, tehnice și fizice de asigurare a securității informaționale atât pe site-ului UAV, cât și în cadrul universității. Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor.

Cu toate acestea, orice utilizator trebuie să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin Internet și să își asume acest risc.


7. Politica privind accesul minorilor (persoane sub 16 ani, conform definiției UE)

Site-ul UAV nu colectează intenționat date ale utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care un părinte sau tutore legal notifică UAV cu privire la existența unor astfel de date cu caracter personal, UAV va lua toate măsurile necesare pentru ștergerea acestora. În cazul în care considerați că prin site-ul UAV au fost colectate informații ale unei persoane sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: dpo@uav.ro.


8. Contact DPO în cadrul UAV

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul privind Protecția Datelor al Universității "Aurel Vlaicu" din Arad la adresa de e-mail dpo@uav.ro.

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
Adresa: Bulevardul Revoluției, Nr. 77, Cod Poștal 310130, Arad, Jud.Arad, România
Tel: 0040-257-283010; fax. 0040-257-280070
www.uav.ro
E-mail: dpo@uav.ro

În cadrul acestor cereri, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingeri religioase, origine etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală) atunci când ne contactați.

UAV, prin intermediul ofițerului de protecție a datelor, răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate sau motivează persoanei vizate motivul întârzierii și, în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivei cereri, motivează acest refuz. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.
În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

De asemenea, UAV are responsabilitatea de a lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online. Un operator nu ar trebui să rețină datele cu caracter personal în scopul exclusiv de a fi în măsură să reacționeze la cereri potențiale.


9. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate a datelor a fost actualizată la data de __________. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad își rezervă dreptul de a revizui și modifica periodic politica de confidențialitate.

Orice modificare a prezentei Politici de confidențialitate a datelor va fi făcută publică prin intermediul site-ului UAV.